...
demo_image

Siti Aida Al’Aini binti Iskhak, 43 tahun

Pelajar Cemerlang KABAR sesi Dis 2019

 Kursus Asas Bahasa Arab (KABAR) – Sepenuh Masa

“Saya berkomunikasi dalam bahasa Arab dengan lebih lancar dan belajar b banyak kosa kata  yang baru. Kaedah dan struktur pembelajarannya sangat berkesan sepertti latihan dalam kumpulan & latihan lisan. Pensyarah pula sangat kreatif. Fun learning.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.